Algemene voorwaarden & Cookie policy

1.IDENTITEIT M BY MARIJKE

Little Stories Jewelry // M by Marijke
Tel. 0032486024451
email: info@mbymarijke.com
BTW BE-0669.594.562

2.TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van M by Marijke, iedere bestelling en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen M by Marijke en de Consument.

Dit document (algemene verkoopvoorwaarden) definieert de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op verkopen die worden gesloten tussen enerzijds elke persoon die de site www.mbymarijke.com bezoekt, hierna de gebruiker (s) genoemd en anderzijds de firma M by Marijke.

Bijgevolg, door de site www.mbymarijke.com te bezoeken en te gebruiken, gaan gebruikers ermee akkoord zich te houden aan alle hierin gespecificeerde voorwaarden. Gebruikers dienen er rekening mee te houden dat deze algemene voorwaarden op elk moment kunnen worden bijgewerkt. Daarom dienen ze deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de genoemde voorwaarden.

Consument is verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de Overeenkomst te accepteren. Het plaatsen van een bestelling via de Webshop en het aanvinken van de tekst: ‘I have read and agree to the website terms and conditions’ is de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

Niemand die als onbekwaam wordt beschouwd, in het bijzonder in de zin van artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, mag in geen geval artikelen op deze site kopen.

3. BESTELLINGEN

De producten die te koop worden aangeboden op de webshop www.mbymarijke.com zijn in 14 karaat goud (wit, geel of roos) vervaardigd, al dan niet gezet met diamant of saffier.

De juwelen zijn zoveel mogelijk vooraf gedefinieerd op de webshop van M by Marijke door middel van foto’s, tekst… hierdoor kunnen gebruikers zich vertrouwd maken met de essentiële kenmerken voordat ze een bestelling plaatsen. Gebruikers erkennen dat hun aanvaarding is gebaseerd op deze beschrijvingen.

Wanneer de gebruiker een bestelling bevestigd houdt dit in dat de gebruiker deze verkoopvoorwaarden accepteert, erkent hij of zij deze volledig gelezen te hebben en ermee instemt af te zien van de toepassing van andere voorwaarden.

Zodra een bestelling op de webshop is gevalideerd, erkent de gebruiker dat zijn aanvaarding een vaste en onherroepelijke verbintenis vormt: de verkoop wordt als voltooid beschouwd en de betaling is onmiddellijk verschuldigd door de gebruiker.

De firma M by Marijke stuurt een e-mail ter bevestiging van de bestelling. Deze e-mail bevestigt alleen de ontvangst van de bestelling.

Zodra een bestelling is bevestigd, is de productietijd voor het maken van elk item ongeveer 1 a 2 weken. M by Marijke zal de gebruiker per e-mail informeren wanneer de bestelling wordt verzonden.

Er zal geen verkoopovereenkomst tussen partijen bestaan totdat de firma M by Marijke per e-mail heeft bevestigd dat de bestelde producten naar de gebruiker zijn verzonden.

M by Marijke behoudt zich het recht een bestelling te annuleren of te weigeren van een gebruiker met wie een geschil kan bestaan over de betaling van een eerdere bestelling of die, naar de mening van de firma M by Marijke een risico kan vormen.

M by Marijke verbindt zich ertoe om te voldoen aan bestellingen die op haar site worden geplaatst. Indien een of meer bestelde artikelen niet beschikbaar zijn, verbindt het bedrijf zich ertoe de gebruiker onmiddellijk op de hoogte te brengen van hun niet-beschikbaarheid en, indien van toepassing, de gebruiker terug te betalen binnen een termijn van 14 dagen na betaling van het verschuldigde bedrag. De bestelling van de gebruiker wordt dan automatisch geannuleerd.

4. PRIJZEN

Alle prijzen op de webshop zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief alle belastingen en exclusief eventuele bezorgkosten.

De prijzen van de artikelen die op de webshop www.mbymarijke.com worden voorgesteld, zijn geldig gedurende 24 uur na hun publicatie op de site. De producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

Producten blijven eigendom van de firma M by Marijke totdat de volledige betaling is ontvangen.

M by Marijke zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen op de webshop correct zijn, doch missen is menselijk. Indien er een fout wordt vastgesteld in de prijs van de artikelen door de gebruiker besteld, zal M by Marijke de gebruiker hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen en hem of haar de mogelijkheid bieden om de bestelling opnieuw te bevestigen tegen de werkelijke prijs of om het te annuleren.

De betaling is door de gebruiker verschuldigd onmiddellijk nadat de bestelling is geplaatst.

– BTW betalingsvoorwaarden:

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen vermeld op de site inclusief BTW aan het Belgische belastingtarief.

– Artikelen verzonden naar België:

Consumenten en bedrijven: de verkoop is inclusief btw tegen het Belgische tarief van 21%.

– Artikelen die naar een ander land van de Europese Gemeenschap worden verzonden:

Consumenten: de verkoop is inclusief btw tegen het Belgische tarief van 21%.

Bedrijven: de verkoop is exclusief btw

5. EIGENDOMSRISICO’S

Het eigendom van producten gaat pas over na ontvangst van de volledige betaling van de productprijs.

In het geval van artikelen die aan een consument of bedrijf worden verkocht (in de zin van de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming), gaat het risico over op het moment dat het product aan de gebruiker wordt geleverd.

De datum vermeld op het afleveringsdocument vormt een geldig bewijs van de afleverdatum.

6. VERZENDING EN LEVERING

Aangezien een groot deel van de juwelen die door M by Marijke worden verkocht op maat worden gemaakt, is de productietijd voor sieraden die op de site zijn besteld ongeveer 1 a 2 weken vanaf de bevestiging van de bestelling.

Deze productietijd wordt louter ter informatie verstrekt.

M by Marijke is niet aansprakelijk in geval van vertragingen, verlies van bestelde producten of stakingen die te wijten zijn aan de postdiensten of de vervoerder. In dergelijke gevallen moet de gebruiker de gepaste actie rechtstreeks met de post of de vervoerder ondernemen.

Er wordt nog een e-mail naar de gebruiker gestuurd wanneer haar/zijn pakket is verzonden.

Overal binnen de Benelux wordt geleverd.

Producten worden geleverd op het adres dat door de gebruiker is opgegeven op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

Producten worden alleen tijdens de werkuren geleverd. Gebruikers dienen er rekening mee te houden dat bestellingen die op vrijdagmiddag op de site zijn geregistreerd, pas de volgende maandag worden verwerkt.

Gebruikers dienen de verpakking en de producten bij aflevering te controleren.

Eventuele problemen met betrekking tot de geleverde artikelen (beschadigde, ontbrekende artikelen, kapotte of defecte artikelen, enz.) Moeten binnen 3 dagen (inclusief weekends en feestdagen) na levering worden gemeld. Deze kennisgeving, waarin alle voorbehouden en claims van de gebruiker met betrekking tot de niet-conformiteit van de geleverde producten of defecten worden vermeld, moet per e-mail naar: info@mbymarijke.com

Na deze periode worden geen claims meer geaccepteerd.

7. TERUGZENDINGEN EN GARANTIE

In overeenstemming met de Belgische wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010, aangezien de artikelen die op www.mbymarijke.com worden verkocht op maat worden gemaakt volgens de persoonlijke specificaties van de klant, heeft de klant geen recht om de aankoop te annuleren ( herroepingsrecht).

Echter wanneer de klant ontevreden is over zijn of haar keuze kan deze binnen de 14 dagen worden omgeruild voor een ander product of een geschenkbon. (indien deze niet gepersonaliseerd zijn met een gravure / vingerafdruk)

In geen geval zal de klant worden terug betaald.

De verzendkosten voor de omruiling zijn op kosten van de klant.

Zodra een bestelling op de site is gevalideerd, erkennen gebruikers dat de transactie is geaccepteerd met volledige inachtneming van de beschrijving van de verkochte sieraden en dat het een vaste en onherroepelijke verbintenis vormt. De verkoop wordt dan als afgerond beschouwd en de koopprijs is direct opeisbaar. Vanaf dat moment heeft de gebruiker geen herroepingsrecht.

Elk juweel wordt geleverd met een garantie van zes maanden. Mocht er in deze periode iets met uw juweel gebeuren, dan wordt de nodige reparatie kosteloos uitgevoerd op vertoon van het bijgeleverde certificaat.

De garantie geldt niet indien:

De Consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig behandeld zijn.

De garantie geeft u niet het recht op vervanging of restitutie voor verloren of gestolen voorwerpen.

8. AANSPRAKELIJKHEID

M by Marijke is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-uitvoering van de bestelling als gevolg van een technisch probleem of enige andere oorzaak buiten zijn macht. In dergelijke gevallen heeft M by Marijke het recht om de verzending en levering uit te stellen of de bestelling te annuleren.

M by Marijke is in geen geval aansprakelijk voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van internet, met name verbindingsonderbrekingen, externe interferentie of de aanwezigheid van computervirussen, of andere gevallen van overmacht.

De firma M by Marijke garandeert niet de juistheid van de informatie die op deze site wordt geplaatst en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die is opgelopen als gevolg van onnauwkeurigheden, inclusief directe en gevolgschade, of het verlies van plezier als gevolg van het gebruik van de site.

Het bedrijf M by Marijke behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in haar site en de inhoud, inclusief de tarieven, beschrijvingen en voorraad, zonder gebruikers op de hoogte te stellen of ze al dan niet op de site zijn geregistreerd. De foto’s en illustraties van producten op de internetsite www.mbymarijke.com zijn eigendom van M by Marijke.

Het bedrijf M by Marijke behoudt zich het recht bepaalde diensten of functies van de site zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Het bedrijf behoudt zich het recht op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de site tijdelijk of definitief, geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te onderbreken, zonder de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Het bedrijf M by Marijke is niet aansprakelijk voor enige directe of gevolgschade in verband met enige wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de site. Bovendien kan het bedrijf M by Marijke de toegang tot bepaalde onderdelen of tot de gehele site beperken.

Het bedrijf M by Marijke is niet aansprakelijk voor fraude of nalatigheid gepleegd door werknemers, onderaannemers en uitvoerende instanties.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle sieradencreaties, teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen gereproduceerd op www.mbymarijke.com zijn het exclusieve eigendom van laatstgenoemde.

M by Marijke is een geregistreerd handelsmerk, dat exclusief eigendom is van het bedrijf Little Stories Jewelry // M by Marijke. Gebruikers zijn niet geautoriseerd om dit handelsmerk op enigerlei wijze te gebruiken en ze gaan ermee akkoord dit handelsmerk of vergelijkbare handelsmerken niet te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

10. VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, verbindt www.mbymarijke.com zich ertoe de privacy van haar gebruikers te beschermen.

De gebruikersinformatie en gegevens die bij bestelling op de webshop worden gevraagd, zijn nodig voor het registreren en opvolgen van bestellingen en om ervoor te zorgen dat de zaken van het bedrijf efficiënt worden beheerd. De gebruikersinformatie en gegevens die bij bestelling op de webshop worden gevraagd, zijn nodig voor het registreren en opvolgen van bestellingen en om ervoor te zorgen dat de zaken van het bedrijf efficiënt worden beheerd.

Aangaande volgende gegevens: achternaam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, adres, land, telefoonnummer, creditcardnummer en vervaldatum.

M by Marijke behoudt zich het recht de gebruikersdatum bij te houden.

Nieuwsbrieven:

Wanneer gebruikers de webshop bezoeken of e-mails naar M by Marijke sturen, gaan ze ermee akkoord elektronische communicatie van M by Marijke te ontvangen, zoals nieuwsbrieven.

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan door op de link onderaan elke nieuwsbrief te klikken.

11. COOKIES

M by Marijke behoudt zich het recht voor om gebruikersgegevens te verzamelen, in het bijzonder door het gebruik van cookies.

Deze cookies worden gebruikt om op anonieme wijze informatie te verzamelen over de pagina’s van de site en de geraadpleegde aspecten.

De verzamelde informatie wordt niet gekoppeld aan andere informatie die het mogelijk maakt om de gebruiker te identificeren, maar de informatie wordt verzameld om M by Marijke te kunnen informeren over de manier waarop potentiele klanten de webshop gebruiken. De identiteit van de gebruiker is niet bekend bij M by Marijke totdat die een bestelling plaatst.

Gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren maar dienen rekening te houden met verminderde functionaliteit en de mogelijkheid tot verhindering van toegang tot bepaalde functionaliteiten van de webshop.

Waarom cookies gebruiken?

Hoe en waarom gebruikt u cookies?

Terwijl u op de website surft, slaan we cookies op in de browserdirectory van uw computer. Onze redenen om cookies op deze manier te gebruiken zijn tweeledig: om uw website-ervaring te verbeteren door u bijvoorbeeld ingelogd te houden terwijl u winkelt, of door de artikelen in uw virtuele winkelwagen te bewaren; en door ons in staat te stellen u op basis van uw browsegeschiedenis advertenties aan te bieden die producten en / of diensten aanbieden die voor u interessant kunnen zijn. Also, the Website’s cookies will enable 3rd parties to collect information regarding the Website’s users, such as their IP addresses. Houd er echter rekening mee dat alle informatie die door derden via cookies wordt verzameld, nooit een websitegebruiker persoonlijk zal identificeren.

Welke soorten cookies gebruikt u?

De website maakt gebruik van advertentie- en targetingcookies en functionaliteitscookies. We gebruiken advertentie- / targetingcookies om advertenties weer te geven aan de gebruikers van de website. Deze cookies leggen ook limieten op aan het aantal keren dat een gebruiker wordt blootgesteld aan bepaalde advertenties, terwijl ze tegelijkertijd de doeltreffendheid ervan meten. We gebruiken functionele cookies zodat de website kan onthouden welke keuzes zijn gebruikers maken. Zonder functionele cookies kunnen gebruikers bijvoorbeeld geen artikelen in hun virtuele winkelwagentjes opslaan of elektronisch betalen.

Gebruik je nog iets anders waarvan we op de hoogte moeten zijn?

We gebruiken Google Analytics om twee redenen: om de algemene effectiviteit van de website te beoordelen; en om na te gaan op welke manieren de website kan worden geüpgraded ten behoeve van de gebruikers. Houd er rekening mee dat we een verwerkersovereenkomst hebben gesloten met Google, wat betekent dat Google de informatie die het verzamelt via de cookies die de Website gebruikt (ongeacht of dergelijke informatie persoonlijk identificeerbaar is) nooit om welke reden dan ook zal gebruiken.

Is de website aanwezig op sociale media?

De website bevat links naar Facebook en Instagram. De bedrijven van deze sociale mediaplatforms integreren cookies in de codes van alle links die personen naar hun respectieve websites leiden; dit is volledig buiten onze controle. We raden u dan ook aan om regelmatig het privacybeleid van Facebook en Instagram te lezen, zodat u weet hoe deze sociale mediaplatforms uw informatie door middel van cookies verzamelen en gebruiken.

Kan ik de informatie die de website via cookies over mij verzamelt, wijzigen, verwijderen of bekijken?

Ja dat kan. Als u dergelijke informatie wilt wijzigen, verwijderen of bekijken, neem dan gerust contact met ons op via info@mbymarijke.com. We zullen graag aan uw verzoek voldoen.

Kan ik cookies uitschakelen en / of verwijderen?

Ja dat kan. Het proces is afhankelijk van de browser. In Firefox kunnen alle cookies worden uitgeschakeld door op ‘Extra’ ‘Opties’ ‘Privacy’ te klikken, ‘Aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken’ te selecteren in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt en de optie ‘Cookies van sites accepteren’ uit te schakelen. In Google Chrome kunnen alle cookies worden uitgeschakeld door te klikken op ‘Aanpassen en beheren’ ‘Instellingen’ ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ ‘Inhoudsinstellingen’ en ‘Sites blokkeren voor het instellen van gegevens’ in het kopje ‘Cookies’. Cookies kunnen worden verwijderd door de browsergeschiedenis te wissen.

Recht op inzage en correctie:

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebben gebruikers het recht om hun persoonsgegevens in te zien en op elk moment gegevens te corrigeren, te wijzigen en te verwijderen door een e-mail te sturen naar contact info@mbymarijke.com

Het bedrijf behoudt zich het recht op elk moment wijzigingen aan te brengen in haar vertrouwelijkheidsbeleid.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.